Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor LTTA Craiova

Achizitii Proiect

 

Informații generale

Titlu proiect:Cresterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor LTTA  Craiova

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: Educaţie şi competenţe, Cod apel: POCU/633/6/14/Creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor dinînvăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniilede specializare inteligentă conform SNCDI.

Valoare totală proiect: 1,585,554.00

Valoare cofinanţare proiect:

Lider –LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA

Membru 1-  FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE

Membru 2- ASOCIATIA DE CONSULTANTA SI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALA OLTENIA

OBIECTIVUL GENERAL: Scopul proiectului oglindeşte nevoia de imbunătăţire a calităţii forţei de muncă şi creşterea ratei inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii, de unde decurge şi obiectivul general al proiectului care constă în creşterea procentului de participare a elevilor Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova la programe de învăţare la locul de muncă în domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente), tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice. Deoarece în cadrul proiectului, 182 de elevi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova vor efectua practica şi stagiile de practică la agenţi economici din domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente), tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice, proiectul va contribui în mod direct şi nemijlocit la realizarea obiectivului specific 6.14 al POCU şi la îndeplinirea scopului apelului POCU/633/6/14 -care vizează creşterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Prin activităţile sale proiectul va facilita ”integrarea socială a tinerilor cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii” –obiectiv cheie prevăzut în PLANUL DE IMPLEMENTARE A GARANIEI PENTRU TINERET 2017 – 2020. De asemenea, prin îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională pe termen lung proiectul va contribui la îndeplinirea primului obiectiv strategic al Strategiei Educaţiei şi Formării Profesionale din România pentru perioada 2016 – 2020: ”Îmbunătăţirearelevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii”.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

O.S. 1. Asigurarea până la finalul proiectului a stagiilor de practică pentru 182 de elevi ai Liceului Tehnologic de Transporturi Auto din Craiova la agenţi economici -potenţiali angajatori ai acestora- din domeniul serviciilor auto (industria auto şi componente), tehnologiei informaţiilor şi telecomunicaţiilor şi a tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice.

O.S. 2. Plasarea pe piaţa muncii până la finalul proiectului a minim 40 de absolvenţi certificaţi care au participat la stagiile de practică la locul de muncă organizate în cadrul proiectului.

OS.3. Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale a 50 elevi participanţi la stagiile de practică la locul de muncă în cadrul a 5 firme de exerciţiu până la sfârşitul proiectului.

Activități:

A1.Furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională:1.1 Furnizarea serviciilor de informare si identificare initiala a motivatiilor elevilor/ 1.2. Furnizarea de servicii de educatie si consiliere privind cariera.A2. Dezvoltarea sistemului de învăţare la locul de muncă:2.1. Informarea parintilor/tutorilor elevilor/ 2.2 Încheierea convenţiilor cu partenerii de practică.
A3. Organizarea şi derularea programelor de învăţare la locul de muncă: 3.1. Planificarea activităţii de instruire practică la locul de muncă/ 3.2. Monitorizarea activităţilor de instruire la locul de muncă.
A4. Activităţi de tip firmă de exerciţiu: 4.1 Cursuri de iniţiere în antreprenoriat şi antreprenoriat social/ 4.2 Practică în cadrul firmelor de exerciţiu.
A5. Managementul proiectului: 5.1 Activităţi de management de proiect/ 5.2 Informare şi publicitat.

Rezultate proiect:

Printre rezultatele aşteptate, se numără:
10 evenimente de informare, recrutare şi selecţie;
Minim 550 persoane selectate din regiunea S-V Oltenia;
Minim 20 de persoane selectate din fiecare judeţ al regiunii S-V Oltenia;
Minim 550 persoane participante la cursurile de Competenţe antreprenoriale;
Minim 440 persoane certificate ca urmare a participării la cursurile de Competenţe antreprenoriale
Minim 440 planuri de afacere elaborate;
Minim 66 de planuri de afaceri propuse de reprezentanţi ai grupului ţintă – aprobate din care minim câte 2 aferente fiecărui judeţ al regiunii;
Minim 66 de convenţii pentru efectuarea stagiilor de practică încheiate cu firme funcţionale
Minim 66 Planuri pentru Stagiu practică
Minim 66 persoane-viitori antreprenori beneficiari ai serviciilor personalizate de consiliere/ consultanţă/ mentorat
Minim 66 firme înfiinţate
Minim 132 persoane angajate în termen de 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis