Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos

Rezultate Proiect      Achizitii Proiect

Informații generale

Titlu proiect: Măsuri integrate în zona marginalizată Amărăștii de Jos

Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4. Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Cod apel: POCU/20/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Valoare totală proiect: 9.498.206,03

Valoare cofinanţare proiect: 170.967,61

Lider – ASOCIAŢIA DE CONSULTANŢĂ ŞI CONSILIERE ECONOMICO SOCIALĂ OLTENIA

Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economico-Socială Oltenia este o organizaţie neguvernamentală, fără scop lucrativ, apolitică şi nediscriminatorie, înfiinţată în anul 2002. Are ca obiective principale de activitate promovarea de măsuri active de ocupare, promovarea egalităţii de şanse, dezvoltării şi incluziunii sociale, gestionarea resurselor cu scopul optimizării domeniului economic şi social sprijinind persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile, organizarea de cursuri de formare profesională.

Partenerul 1- S.C. CORALEX S.R.L., este o persoană juridică de drept privat cu scop patrimonial, înfiinţată în anul 2000. Conducerea instituţiei a avut mereu în vedere satisfacerea cerintelor, nevoilor şi aşteptărilor comunităţii locale prin îmbunătăţirea şi diversificarea ofertelor de produse şi servicii, dar şi dezvoltarea personală a angajaţilor şi promovarea lor în cadrul firmei.Firma deţine un portofoliu important de expertiză, activităţi şi rezultate, dobândite prin implicarea directă în coordonarea şi implementarea unor proiecte cofinanţate din FSE prin POSDRU.

Partener 2 – COMUNA AMĂRĂŞTII DE JOS

Încadrată în categoria comune are ca principale atribuţii asigurarea serviciilor publice prestate către cetăţeni, gestionarea localităţii şi a resurselor acesteia (financiare şi operaţionale), prestarea de servicii sociale în comunitate şi implementarea de proiecte de infrastructură şi de dezvoltare locală. Personalul Partenerului 2 este format dintr-un număr de 31de funcţionari publici şi contractuali.

Partener 3 – LICEUL TEORETIC AMĂRĂŞTII DE JOS

Liceului Teoretic Amarăştii de Jos este parte a comunității locale recunoscut ca fiind un membru important în dezvoltarea socială și personală a cetățenilor acesteia. Ea funcţionează ca o interfaţă între copiii din localitate si părinţii acestora, iar în cadrul proiectului liceul va fi entitatea care va spijini întregul demers asumat în implementarea activităţilor de educație așa cum sunt reglementate în sistemul naţional de învăţământ.

Obiective

OBIECTIVUL GENERAL:

Scăderea riscului de săracie şi excluziune socială pentru 620 de persoane care locuiesc în zone marginalizate din satul Ocolna, comuna Amaraştii de Jos, judetul Dolj, prin realizarea şi implementarea unor  măsuri destinate dezvoltării locale integrate, centrate pe o abordare multisectorială, corelând  şi asigurând  complementaritea între investiţiile în infrastructura şi cele destinate dezvoltării capitalului uman.

OBIECTIVELE SPECIFICE:

OS1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei Amaraştii de Jos- sat Ocolna prin valorificarea resurselor locale, promovarea culturii antreprenoriale şi cresterea participării pe piaţa muncii a 400 de persoane din grupuri vulnerabile prin programe integrate de informare, consiliere, formare profesională corelate cu cerinţele pieţei muncii şi ocupare.

OS2. Creşterea calităţii vieţii pentru 620 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, din care 100 de copii şi 186 romi, prin participarea la acţiuni integrate educaţionale, de ocupare şi antreprenoriat, sociale şi medicale de calitate, de locuire şi reglementare acte, prin promovarea principiilor de incluziune socială şi nediscriminare.

Activitati

Activitățile specifice

A.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie

A.1.1. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie – invatamant anteprescolar

A.1.2. Sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţia timpurie- invatământ preşcolar

A.1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin programe de tip zone prioritate de educaţie

A.2. Sprijin pentru accesul şi / sau menţinerea pe piaţa muncii

A.2.1 Selecţia grupului ţintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii şi menţinerea lui în cadrul proiectului

A.2.2 Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de informare şi consiliere profesională

A.2.3. Furnizarea serviciului de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintă şi follow-up

A.2.4. Furnizarea serviciului de coaching

A.2.5 Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de formare profesională

A 2.6 Detalierea şi elaborarea materialelor şi instrumentelor de curs

A.2.7. Furnizarea serviciului de formare profesională pentru grupul ţintă (organizare, desfăşurare, monitorizare şi evaluare)

A.2.8. Elaborarea metodologiei de furnizare a serviciului de mediere pe piaţa muncii

A.2.9. Furnizarea serviciului de mediere pe piaţa muncii şi a schemei de minimis pentru  ocupare şi monitorizarea şi evaluarea serviciului furnizat

A.2.10. Organizarea şi desfăşurarea a 6 Mese rotunde cu privire la corelarea forţei de muncă  existente cu piaţa muncii în domeniu

A.3. Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţiii, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

A.3.1 Selecţia grupului ţintă, repartizarea acestuia pe tipuri de servicii şi menţinerea lui în cadrul proiectului

A.3.2. Furnizarea serviciului de informare şi consiliere profesională pentru grupul ţintă

A.3.3.Furnizarea serviciului de coaching

A.3.4. Detalierea şi elaborarea materialelor şi instrumentelor de curs

A.3.5. Furnizarea serviciului de formare profesională pentru grupul ţintă (organizare si desfăşurare)

A.3.6. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru realizarea planului de afaceri

A.3.7. Consurs antreprenoriat- “Idei de afaceri”

A.3.8. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul ţintă pentru înfiinţarea de afaceri

A.3.9. Acordarea de subvenţii (micro-granturi) pentru afacerile nou înfiinţate

A.3.10. Monitorizare activitate antreprenoriat

A.4. Sprijinirea dezvoltării de servicii sociale si medicale şi furnizarea acestora

A.4.1. Reabilitare CMAI şi funcţionare

A.4.2. Furnizarea servicii sociale

A.4.3. Furnizarea servicii medicale

A.4.4. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor de dezvoltare durabilă

A.5 Activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit ale persoanelor din grupul ţintă

A.5.1. Selecţia grupului ţintă şi evaluarea locuinţelor

A.5.2 Furnizarea serviciilor de îmbunătăţire a condiţiilor de locuit

A.6. Asistenţă juridică pentru reglementări acte

A.6.1. Identificarea grupului ţintă

A.6.2. Furnizarea serviciului de asistenţă juridică pentru reglementări acte

A.7 Campanii de informare şi conştientizare, acţiuni de facilitare şi mediere pentru identificarea şi consolidarea de parteneriate

A.7.1. Organizarea şi susţinerea campaniilor de informare şi conştientizare asupra problemei sociale şi a seminariilor în vederea promovării voluntariatului şi a implicării active.

A.7.2. Înfiinţarea de parteneriate sociale şi derularea acestora

A.7.3. Organizare şi desfasurare curs promotor de dezvoltare rurală

A.7.4. Organizare si desfăşurare campanii de conştientizare asupra implicării active în vederea soluţionării problemelor identificate în comunitate

A.7.5. Organizarea şi desfăşurarea Festivalulul pentru promovarea voluntariatului

A 8. Managementul proiectului

A 8.1 Managementul operaţional

A.8.2 Efectuarea raportărilor aferente proiectului

A.8.3 Realizarea şi monitorizarea achiziţiilor aferente proiectului

Anunt Achizitii serviciu de inchirie spatiu birou

Anunt Achizitie servicii contabilitate

Mai multe informatii disponibile la http://pocuamarastiidejos.ro